xổ số hà nội phương trang

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
uniE76C
uniE76B
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

3.5 inch TFT Arduino Shield display
Ngừng kinh doanh

Mã sản phẩm: LK4B

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch có kích thước màn hình 3.5 inch, với độ phân giải 320 x 480 cho ra những hình ảnh sắc nét sinh động. Màn hình tft 3.5 inch hỗ trợ arduino UNO, Mega2560 bằng cách gắn trực tiếp lên một cách dễ dàng.

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 22 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

 • Bảo hành: 7 ngày

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch có kích thước màn hình 3.5 inch, với độ phân giải 320 x 480 cho ra những hình ảnh sắc nét sinh động. Màn hình tft 3.5 inch hỗ trợ arduino UNO, Mega2560 bằng cách gắn trực tiếp lên một cách dễ dàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 • Kích thước màn hình: 3.5 inch
 • Độ phân giải: 320 x 480
 • Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
 • Hỗ trợ Arduino UNO, Mega2560
 • Độ ẩm hoạt động: 60% RH
 • Đèn nền luôn hoạt động
 • Điện áp đèn nền: 3.3V

SƠ ĐỒ MẠCH MÀN HÌNH TFT ARDUINO SHIELD 3.5 INCH:

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

SƠ ĐỒ KẾT NỐI VỚI ARDUINO UNO:

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

 

Thư viện: 

—————————–CODE THAM KHẢO—————————-
void setup()
{
randomSeed(analogRead(0));

// Setup the LCD
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(SmallFont);
}

void loop()
{
int buf[478];
int x, x2;
int y, y2;
int r;

// Clear the screen and draw the frame
myGLCD.clrScr();

myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 13);
myGLCD.setColor(64, 64, 64);
myGLCD.fillRect(0, 306, 479, 319);
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
myGLCD.setColor(255,255,0);
myGLCD.print("", CENTER, 307);

myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.drawRect(0, 14, 479, 305);

// Draw crosshairs
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.drawLine(239, 15, 239, 304);
myGLCD.drawLine(1, 159, 478, 159);
for (int i=9; i<470; i+=10)
myGLCD.drawLine(i, 157, i, 161);
for (int i=19; i<220; i+=10)
myGLCD.drawLine(237, i, 241, i);

// Draw sin-, cos- and tan-lines
myGLCD.setColor(0,255,255);
myGLCD.print("Sin", 5, 15);
for (int i=1; i<478; i++)
{
myGLCD.drawPixel(i,159+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
}

myGLCD.setColor(255,0,0);
myGLCD.print("Cos", 5, 27);
for (int i=1; i<478; i++)
{
myGLCD.drawPixel(i,159+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
}

myGLCD.setColor(255,255,0);
myGLCD.print("Tan", 5, 39);
for (int i=1; i<478; i++)
{
myGLCD.drawPixel(i,159+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.drawLine(239, 15, 239, 304);
myGLCD.drawLine(1, 159, 478, 159);

// Draw a moving sinewave
x=1;
for (int i=1; i<(478*15); i++)
{
x++;
if (x==479)
x=1;
if (i>479)
{
if ((x==239)||(buf[x-1]==159))
myGLCD.setColor(0,0,255);
else
myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
}
myGLCD.setColor(0,255,255);
y=159+(sin(((i*0.7)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
myGLCD.drawPixel(x,y);
buf[x-1]=y;
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some filled rectangles
for (int i=1; i<6; i++)
{
switch (i)
{
case 1:
myGLCD.setColor(255,0,255);
break;
case 2:
myGLCD.setColor(255,0,0);
break;
case 3:
myGLCD.setColor(0,255,0);
break;
case 4:
myGLCD.setColor(0,0,255);
break;
case 5:
myGLCD.setColor(255,255,0);
break;
}
myGLCD.fillRect(150+(i*20), 70+(i*20), 210+(i*20), 130+(i*20));
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some filled, rounded rectangles
for (int i=1; i<6; i++)
{
switch (i)
{
case 1:
myGLCD.setColor(255,0,255);
break;
case 2:
myGLCD.setColor(255,0,0);
break;
case 3:
myGLCD.setColor(0,255,0);
break;
case 4:
myGLCD.setColor(0,0,255);
break;
case 5:
myGLCD.setColor(255,255,0);
break;
}
myGLCD.fillRoundRect(270-(i*20), 70+(i*20), 330-(i*20), 130+(i*20));
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some filled circles
for (int i=1; i<6; i++)
{
switch (i)
{
case 1:
myGLCD.setColor(255,0,255);
break;
case 2:
myGLCD.setColor(255,0,0);
break;
case 3:
myGLCD.setColor(0,255,0);
break;
case 4:
myGLCD.setColor(0,0,255);
break;
case 5:
myGLCD.setColor(255,255,0);
break;
}
myGLCD.fillCircle(180+(i*20),100+(i*20), 30);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some lines in a pattern
myGLCD.setColor (255,0,0);
for (int i=15; i<304; i+=5)
{
myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.6)-10, 304);
}
myGLCD.setColor (255,0,0);
for (int i=304; i>15; i-=5)
{
myGLCD.drawLine(478, i, (i*1.6)-11, 15);
}
myGLCD.setColor (0,255,255);
for (int i=304; i>15; i-=5)
{
myGLCD.drawLine(1, i, 491-(i*1.6), 15);
}
myGLCD.setColor (0,255,255);
for (int i=15; i<304; i+=5)
{
myGLCD.drawLine(478, i, 490-(i*1.6), 304);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some random circles
for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=32+random(416);
y=45+random(226);
r=random(30);
myGLCD.drawCircle(x, y, r);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some random rectangles
for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=2+random(476);
y=16+random(289);
x2=2+random(476);
y2=16+random(289);
myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some random rounded rectangles
for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=2+random(476);
y=16+random(289);
x2=2+random(476);
y2=16+random(289);
myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=2+random(476);
y=16+random(289);
x2=2+random(476);
y2=16+random(289);
myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

for (int i=0; i<10000; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
myGLCD.drawPixel(2+random(476), 16+random(289));
}

delay(2000);

myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.fillRoundRect(160, 70, 319, 169);

myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
myGLCD.print("That's it!", CENTER, 93);
myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 119);
myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 132);

myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 290);
myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 305);

delay (10000);
}
Phản hồi khách hàng
xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập

phytomedegypt.com · 31/07/2019 4:44 PM

uniE735 uniE735 uniE735 uniE735 uniE735

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch giá chỉ 225.000₫
Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

phytomedegypt.com © 2019 - 2021

xổ số hà nội phương trangLiên kết đăng nhập
document.write("") mua vé số online miền nam app mua vé số online mua vé số vietlott online trực tiếp đá gà hôm nay trò chơi cờ bạc